วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผังความคิด ( Mind Mapping)


กิจกรรมแนะแนว ม.1 -ม.6    (2 ชั่วโมง)
ใบความรู้ ที่  1  เรื่องผังความคิด  ( Mind Map)

                  2. นักเรียนเรียนรู้และใช้ผ่านสื่อเทคโนโลยี blog ได้ 
                  3. นักเรียนแสดงความคิดเห็นและเชื่อมต่อกับแหล่งเรียนรู้web อื่นได้ 
                  4. นักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การเขียนแผนผังความคิดบูรณาการกับสาระอื่น ๆ 
             
สาระสำคัญ 
           
Mind Map หรือ Mind-Map แปลตรงตัวว่าแผนที่ความคิด เป็นทฤษฎีในการนำเอาสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ทฤษฎีนี้คิดขึ้นโดยโทนี บูซาน (Tony Buzan) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ในปัจจุบันทฤษฎีของโทนี บูซาน ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการนำมาช่วยในการเขียนแผนที่ความคิด การเขียนแผนที่ความคิดในอดีตจะเน้นเขียนลงบนกระดาษว่างๆ จากจุดศูนย์กลาง กระจายเป็นรูปดาวคล้ายๆ การแตกกิ่งก้านของต้นไม้ (การแตกของเส้นเซลสมอง) ปัจจุบันมีทางลัดในการสร้างแผนที่ความคิดโดยการใช้ทูลหรือซอฟต์แวร์ช่วย (มีให้เลือกใช้งานหลายตัวทั้ง Commercial และ Open Source) ข้อดีของการใช้ซอฟต์แวร์คือสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ มีตัวอย่างแผนที่ความคิดให้เลือกใช้งานมากมาย
ผู้เขียนมีโอกาสศึกษาต่อในสาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เมื่อต้องทำงานแบบมีหลักคิด มีโอกาสเรียนรู้วิธีเขียนจากครูอาจารย์หลายท่าน
Mind Map เป็นแผนผัง (Diagram) ใช้เพื่อแสดงคำหรือแนวความคิดของมนุษย์ที่แผ่ออกออกจากศูนย์กลาง ใช้การสื่อความหมายด้วยข้อความและรูปภาพคล้ายๆ การแตกกิ่งก้านของต้นไม้. Mind Map ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นจุดกำเนิด หรือจุดเริ่มต้นในการทำงานต่างๆ, การจินตนาการ
Mind Map ช่วยทำให้สิ่งต่างๆ มองภาพได้ง่ายขึ้น อาทิ
สร้างจากสิ่งที่เป็นนามธรรมสู่รูปธรรม
ช่วยในการเรียนรู้ต่างๆ ของมนุษย์
ใช้แก้ปัญหาปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
ใช้ในการทำการตัดสินใจกรณีมีทางเลือกหลายๆ ทาง

                                            1 มิถุนายน 2554 เป็นวิทยากรกระบวนการสำหรับโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  จ.นครศรีธรรมราช ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการเขียนแผนที่ความคิดด้วยมือ
1. เริ่มต้นด้วยเขียนหัวเรื่องหลักของแนวคิด (Concept) ที่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ใช้ดินสอหรือปากกาอย่างน้อย 3 สี
2. ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ ในการสื่อผ่านแผนที่ความคิดให้มากที่สุด เพราะรูปภาพจะทำให้จดจำได้ง่าย
3. ขีดเส้นออกจากจุดศูนย์กลาง ความคิดหลัก (Ideas) ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
4. วาดวงรีต่อจากเส้นความคิดหลักในข้อ 3
5. เขียนหัวข้อความคิดหลัก พร้อมวาดรูปที่เกี่ยวข้องประกอบ
6. ขีดเส้นย่อยออกจากความคิดหลัก เป็นกิ่งๆ คล้ายกิ่งต้นไม้
7. วาดวงรีต่อจากเส้นย่อยในข้อ 6
8. เขียนความคิดย่อย พร้อมวาดรูปที่เกี่ยวข้องประกอบ
9. ย้อนทำตามข้อ 3 – 8 จนเนื้อหาครบสมบูรณ์
จุดประสงค์  1. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิด เรื่อง  แผนผังความคิดได้
การวัดและประเมินผล 
            1.ประเมินผู้เรียนจากใบงานที่  1 และ 2  โดยรูบริค   4  ระดับ 
                       ดีมาก           
                       ดี                
                       พอใช้     
                       ปรับปรุง      
                                     ผู้เรียนร้อยละ 90  มีระดับผลการเรียนดี
            2.จากการสังเกต    แบบบันทึกการสังเกต 
            3. จากการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับครูผู้สอน เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน

คำสั่ง

ใบงานที่    1  นักเรียนได้อะไรจากการศึกษาใบความรู้ที่  1  จงเขียนแผนผังความคิดจากใบความรู้ ที่ 1 เรื่องแผนผังความคิด บนกระดาษที่แจกให้
ใบงานที่   2 นักเรียนเชื่อมต่อแหล่งเรียนรู้อื่น ๆอะไรบ้าง จงเขียนเป็นผังความคิด  ในกระดาษที่แจกให้

กิจกรรมแนะแนว     ระหว่างวันที่  4 กรกฎาคม  2554 ถึง 14 กรกฎาคม 2554


ขอขอบคุณข้อมูลโดย : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระบบปฏิบัติการที่สามารถติดตั้งได้
• Windows
รวมเว็บข้อมูลเกี่ยวกับ Mind Map ในไทย
http://www.tanyaph.com , บล็อค อ.ธัญญา >เว็บของ อ.ธัญญา ผลอนันต์ ต้นแบบ Mind Map ในไทย
http://www.prachasan.com , http://gotoknow.org/blog/dmindmap > เว็บของ เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
http://gotoknow.org/blog/comsci/18956 > การจัดการความคิดด้วย Freemind
http://www.yupparaj.ac.th/web2000/st04/ > การฝึกเขียน Mind Map
http://www.yupparaj.ac.th/web2000/st04/page3-5.htm > กฎของ Mind Map
http://www.vijai.org/Tool_vijai/12/04.asp > MIND MAP (แผนที่ความคิด)
http://www.rtaf.mi.th/swot/write/write_j.html > ตัวอย่างแผนที่ความคิด
http://www.bangkokbiznews.com > Mind Mapping ระบบดิจิทัล
http://www.ist.cmu.ac.th/pdf/MindMap.pdf (link 2)> Mind map ของ ฯพณฯ ทักษิณ ในการพัฒนาประเทศ
http://www.ldinet.org > Mind Mapping
http://www.thaitextile.org/temp/course2002/c007.htm > ทำไมต้องฝึกสมองของคุณให้ใช้หัวคิด
http://www.geocities.com/mindmapthai > พื้นฐานการจัดลำดับความสำคัญของความคิด
http://www.mindmapbooks.com > MindMap Book
http://www.geocities.com/midnightuniv (www.midnightuniv.org) > ปฏิบัติการพายุสมองและการทำแผนที่จิต โดยสมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
แผนภูมิความคิดด้วย FreeMind โดย NECTEC

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง สำหรับศึกษาเพิ่มเติม
http://en.wikipedia.org/wiki/Mindmap
http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan
http://www.mind-map.com
http://www.buzan.com.au/buzan_centre/tony_buzan.html
http://www.mindjet.com
http://www.imindmap.com > Buzan's iMindMap


วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน


โครงการ  จิตอาสาพัฒนาชุมชนและโรงเรียนบางดีวิทยาคม จ. ตรัง
  โรงเรียนนอกจากจะเป็นสถานศึกษาที่พัฒนานักเรียนในด้านการเรียนการสอนตาม  8 กลุ่มสาระแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดคุณธรรมทุกด้านโรงเรียนบางดีวิทยาคมตั้งอยู่ใน ตำบลบางดี  สภาพแวดล้อมที่เห็นทุกวันปัญหาขยะรอบ ๆบริเวณโรงเรียนมีมากมาย จึงเกิดการทำโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบการทำโครงการในโรงเรียนบางดีวิทยาคมและตามแนวถนน

จิตอาสาสร้างได้ไม่ยาก

จุดประสงค์
1.       เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้เกิดแก่นักเรียนในโรงเรียนในด้านการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้มี     ขยะในโรงเรียน
2.       เพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชนให้สะอาด
3.       เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน   ในการที่จะอนุรักษ์ตามแนวถนนในระยะทาง 5 กิโลเมตร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
             1. โรงเรียนสะอาด   โรงเรียนบางดีวิทยาคมและพื้นที่แนวถนนสะอาด
             2. นักเรียนเกิดจิตสำนึกรักษ์โรงเรียนและชุมชนที่ตนเองอาศัย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
              1.นักเรียนร้อยละ  100   มีส่วนในการกำจัดขยะร่วมกัน
              2 .แนวถนนระยะทาง 5 กิโลเมตรได้รับดูแลรักษาจากนักเรียนโครงการจิตอาสา
วิธีดำเนินการ
หัวข้อที่จะทำ
พ.ค.
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย.
ต.ค.
1.เสนอโครงการ

------
2.ประชุมคณะทำงาน

------
3.ดำเนินการตามโครงการ


---------
---------
----------

4.สรุปและรายงานประเมินผล
----------

ผู้รับผิดชอบ
           ประธานโครงการ  นางสาวนาจารีย์   จันทร์ดำ 
            และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน    20   คน
           ครูที่ปรึกษาโครงการ   
             นางวราภรณ์    สว่างการ    นางวีรดา   ฉุ้นย่อง

      นรินทร  ท่านเป็นพระยา งูจงอาง     


เตรียมอุปกรณ์ ถังขยะ  ก่อนแจกจ่ายตามจุดต่าง ๆ 
เป็นความสามารถพิเศษของกฤษณะเต็ม ๆ

นี่ก็เป็นความสามารถพิเสษของอภิเดช
ท่านรองประธานชมรมพร้อมเพื่อน ๆ